Slide background
Slide background
Slide background

Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Als een machine komt stil te staan, is de reparatie aan de machine meestal wel gedekt. Maar hoe staat het met de schade die het bedrijf lijdt omdat er een tijd niet geproduceerd kan worden? Daarvoor kunt u een machinebreukbedrijfsschadeverzekering afsluiten.

De schade die uw bedrijf oploopt als een machine uitvalt, bestaat uit:

 • de vaste lasten die gewoon doorlopen, maar nu eigenlijk geen nut hebben (huur, belastingen, rente, salarissen, sociale lasten enz.);
 • de gederfde winst.

Van tevoren komt u met de verzekeraar overeen wat u precies vergoed krijgt en hoe lang de uitkering duurt. Vaak hebt u een eigen risico. Dan krijgt u de eerste dagen dat de machine stilstaat niet vergoed. Die dagen heten wel de carenzdagen.

De premie die u voor deze verzekering betaalt, wordt vastgesteld over een jaarbedrag. De verzekeraar zal van tevoren uw bedrijf doorlichten als u een machinebreukbedrijfsschadeverzekering wilt afsluiten.

Hij wil weten:

 • Welk aandeel heeft elke machine precies in uw productieproces en wat is de invloed daarvan op de winst? Het is mogelijk dat u een accountantsverklaring moet laten opstellen.
 • Hoeveel tijd is er gemoeid met reparatie of vervanging?
 • Hoe snel komt daarna de productie weer op gang?

Het is niet onwaarschijnlijk dat u bezoek krijgt van een expert van de verzekeringsmaatschappij, die uw machinepark komt bekijken.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Lichtreclameverzekering

Lichtreclameverzekering

Als u tegen hoge kosten een lichtreclame tegen uw gevel hebt laten aanbrengen, hebt u daar wel graag nog jaren plezier van. Met een lichtreclameverzekering kunt u de kosten van vervanging en reparatie dekken.

De verzekering keert uit bij:

 • schade door bijvoorbeeld storm of blikseminslag;
 • schade als gevolg van brand, pogingen om een brand te blussen en ontploffing;
 • disfunctioneren dankzij materiaalfouten of constructiefouten.

Ook bereddingskosten en opruimingskosten zijn meeverzekerd.

De schade-uitkering vindt plaats op basis van de dagwaarde.

Schade dankzij normale slijtage is uitgesloten. Dat geldt ook voor schade door onoordeelkundig uitgevoerde reparaties of schoonmaakbeurten. Schade die verhaalbaar is op de leverancier zal evenmin worden vergoed.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Inventarisverzekering

Inventarisverzekering

De (goederen- en) inventarisverzekering is een inboedelverzekering voor een bedrijfspand. Met een inventarisverzekering verzekert u alles wat niet ‘onlosmakelijk met de grond is verbonden'. Wat wél met de grond is verbonden, valt onder de opstalverzekering of gebouwenverzekering. Onder de inventarisverzekering vallen onder andere de machines, het meubilair, de voorraden grondstoffen en de voorraden gereed product.

De inventarisverzekering dekt de schade als gevolg van:

 • brand;
 • blikseminslag;
 • kortsluiting en andere problemen in de elektriciteitsvoorziening;
 • ontploffing;
 • neerstortende vliegtuigen;
 • inbraak, diefstal of poging daartoe;
 • afpersing of beroving van een personeelslid;
 • vandalisme na binnendringing van het gebouw;
 • storm;
 • water, stoom, sprinklerinstallaties en blusmiddelen;
 • regen, hagel, sneeuw en smeltwater;
 • rook en roet;
 • uitlekkende olie;
 • het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, enzovoort;
 • relletjes, opstootjes en werkstakingen;
 • meteorieten;
 • kappen of snoeien van bomen;
 • paarden en vee;
 • bijtende stoffen (hier kan de verzekeraar voorwaarden stellen);
 • glasbreuk;
 • storing in of uitval van koelkasten en diepvriezers (meestal stelt de verzekeraar een maximum aan de vergoeding die u hiervoor krijgt).

Doorgaans is ook gevolgschade gedekt. Dat is de schade die uw inventaris oploopt door een gebeurtenis elders (bijvoorbeeld een brand in het naastgelegen bedrijfspand).

Ook zaken die zich op uw grond bevinden zijn meeverzekerd. U kunt dan denken aan lichtreclames, een slagboom of tuinmeubilair.

Geld en andere waardepapieren zijn meeverzekerd tot een bepaald maximum.

U kunt uw inventaris tegen nieuwwaarde of tegen vervangingswaarde verzekeren. De meeste verzekeraars verzekeren overigens alleen tegen nieuwwaarde als de inventaris niet ouder is dan een bepaald aantal jaren (dat kan één of hooguit drie jaar zijn).

Handelsgoederen zijn verzekerd tegen inkoopwaarde, grond- en hulpstoffen tegen de inkoopprijs, halffabrikaten tegen de grondstofkosten met de fabricagekosten, en de voorraad gereed product tegen de integrale kostprijs. Als de voorraad sterk wisselt, dient de verzekeraar dat te weten. Doorgaans zal hij voorstellen altijd uit te gaan van eenzelfde bedrag, bijvoorbeeld het gemiddelde.

Ook opruimingskosten en bereddingskosten zijn meeverzekerd. Opruimingskosten zijn de kosten die u maakt om het pand leeg te krijgen bij bijvoorbeeld een brand. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. Bereddingskosten zijn de kosten die u maakt om een dreigend gevaar te bezweren. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat water het pand dreigt binnen te dringen en de voorraad alvast in veiligheid wordt gebracht.

U zult altijd contact moeten houden met uw verzekeraar over belangrijke veranderingen in uw inventaris en in uw bedrijfsactiviteiten. Hij moet op de hoogte worden gebracht als u een extra machine aankoopt of ineens andere producten gaat maken. Doet u dat niet, dan kan de dekking vervallen.

Het is vaak raadzaam als u uw inventarisverzekering, uw gebouwenverzekering en eventueel ook uw bedrijfsschadeverzekering onderbrengt bij één verzekeraar. Dan hebt u bij bijvoorbeeld een brand maar één aanspreekadres. Een bijkomend voordeel is meestal een korting op de premies.

Vraag direct een offerte voor een inventarisverzekering aan.

Gebouwenverzekering

Gebouwenverzekering

Een gebouwenverzekering is een opstalverzekering voor een bedrijfspand.

Net als een opstalverzekering kent een gebouwenverzekering een standaarddekking en een uitgebreide dekking.

Standaard is uw pand verzekerd tegen

 • brand;
 • ontploffing;
 • storm;
 • blikseminslag;
 • een neerstortend vliegtuig.

De uitgebreide polis biedt dekking tegen:

 • vernieling door inbraak en diefstal;
 • vandalisme;
 • schade door water, stoom en blusmiddelen. Ook de schade veroorzaakt door een sprinklerinstallatie wordt vergoed;
 • schade door regen, hagel, sneeuw of smeltwater.

Soms valt iets bij de ene verzekeraar onder de standaarddekking en bij de andere onder de uitgebreide dekking. Hoe het precies zit, kunt u nalezen in de polisvoorwaarden.

Bijna geen enkele verzekeraar zal ongezien een bedrijfspand willen verzekeren. Als u een verzekering hebt uitgekozen, krijgt u bezoek van een inspecteur, die uw pand komt bekijken. Hij zal alles willen weten over uw bedrijfsprocessen en de risico's die daaraan verbonden zijn. Hij is geïnteresseerd in de maatregelen die u nu al treft om brand, blikseminslag en waterschade te voorkomen. Hij maakt aan de hand van zijn bevindingen een inspectierapport op met daarin een aantal aanbevelingen. Sommige daarvan bent u verplicht op te volgen - anders krijgt u simpelweg geen verzekering. Als u de andere aanbevelingen opvolgt, kan dat een premiekorting opleveren. Uw bedrijf wordt immers veiliger.

Het is raadzaam als u een deskundige taxateur in de arm neemt om de waarde van uw bedrijfspand vast te stellen. Dan ligt de waarde onomstotelijk vast, voor u en voor de verzekeraar. Op een discussie over de waarde van uw pand op het moment dat u het moet laten herbouwen zit u vast niet te wachten.

Wanneer de verzekering eenmaal loopt, dient u de verzekeraar op de hoogte te houden van alles wat de verzekerde waarde of de veiligheid van het pand kan beïnvloeden. Het kan gaan om:

 • nieuwe buren (ofwel een ander bedrijf in het naastgelegen pand);
 • nieuwbouw in de directe omgeving van uw pand;
 • een verbouwing van uw pand (leg desnoods de plannen voor aan de verzekeraar!);
 • een uitbreiding of inkrimping van uw machinepark;
 • wijziging van de eigendom (bijvoorbeeld als uw zoon het bedrijf en het pand overneemt).

Het is vaak raadzaam als u uw gebouwenverzekering, uw inventarisverzekering en eventueel ook uw bedrijfsschadeverzekering bij één verzekeraar onderbrengt. Dat levert meestal ook korting op de premies op.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Computerverzekering

Computerverzekering

Met een computerverzekering kan een bedrijf het risico dekken dat een belangrijk apparaat als een computer het begeeft. Verzekerd zijn de kosten van reparatie of vervanging van de computer, als die onbruikbaar is geworden. De reden kan zijn:

 • beschadiging tijdens reiniging, demontage, montage, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing;
 • moedwillige vernieling door een computervirus of een computerkraker;
 • diefstal.

De gevolgen van slijtage zijn niet verzekerd. Dus als een harde schijf het na een paar jaar begeeft, krijgt u geen compensatie. Een reden te meer om te zorgen voor een goede en recente back-up.

Ook de gevolgen van brand zijn niet verzekerd. Maar uiteraard vergoedt uw brandverzekering ook een computer die verloren is gegaan.

Diefstal van een laptop uit een auto - een veel voorkomend misdrijf - is ook niet verzekerd. Het is echter mogelijk dat de verzekeraar wél uitkeert als de laptop in een afgesloten kofferbak zat, die is opengebroken.

Randapparatuur, zoals een printer of een scanner, is wel meeverzekerd.

U kunt verschillende aanvullende verzekeringen afsluiten:

 • Er bestaat een extrakosten-dekking. Als een groot deel van uw computers in het ongerede is geraakt, kunt u soms beter even uitwijken naar een andere plaats. Met deze aanvullende verzekering krijgt u de extra kosten vergoed die daaraan vast kunnen zitten: reiskosten, inhuren extra personeel, overwerk, inhuren van andermans computers.
 • Soms is een informatiedrager, zoals een harde schijf, reddeloos verloren. Maar er staat vaak wel vitale informatie op. Een specialist slaagt er soms in die informatie nog te redden. U kunt de kosten verzekeren die u daarbij moet maken (reconstructieverzekering). Een goede back-updiscipline kan voorkomen dat u zo'n aanvullende verzekering moet afsluiten. Maar niet iedereen kan die opbrengen...
 • U kunt externe informatiedragers, zoals cd-r's, cd-roms, usb-sticks en externe harde schijven, verzekeren.
 • Als u de dekking van uw brandverzekering niet voldoende vindt, kunt u uw computers ook extra tegen brand verzekeren. Vergeet overigens maar dat u van allebei de verzekeraars een uitkering krijgt.

U kunt een computerverzekering combineren met een inventarisverzekering en/of een bedrijfsschadeverzekering. Dat levert vaak een aantrekkelijke korting op de premie op.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Als uw bedrijf komt stil te liggen door een brand, helpt de opstalverzekering u om het weer op te bouwen en de inventarisverzekering om alles terug te krijgen wat bij de brand verloren is gegaan. Maar hoe zit het met de omzet die u kwijt bent doordat u een tijdlang geen productie hebt kunnen draaien? Daarvoor kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.

Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gederåfde brutowinst in de påeriode dat uw bedrijf geen productie heeft kunnen draaien en in de periode dat uw bedrijf weer op gang komt.

Uiteraard is de uitkering van de verzekeraar met veel waarborgen omgeven. Bij het afsluiten van de polis wordt uw bedrijf helemaal doorgelicht. U zult goedgekeurde jaarcijfers moeten overleggen.

De gederfde brutowinst bestaat uit de vaste kosten plus de normale nettowinst. Die vaste kosten zijn onder andere:

 • huur en erfpacht;
 • te betalen rente;
 • personeelslasten;
 • honoraria van directie en commissarissen;
 • pensioenen en gratificaties;
 • afschrijvingen en onderhoudskosten;
 • verzekeringspremies;
 • contributies en abonnementen;
 • belastingen.

Dat zijn allemaal uitgaven die gewoon doorgaan, ook al ligt uw bedrijf stil. De som van al deze bedragen plus de nettowinst wordt uw verzekerd bedrag. U kunt ook uitgaan van de omzet minus de variabele kosten.

Als u met de verzekeraar een uitkeringstermijn afspreekt, neem die dan niet te krap. Ga ervan uit dat het lang kan duren voordat uw pand weer op orde is en alles weer normaal draait.

In het algemeen verzekert u een jaarbedrag. Al naar gelang de periode dat het bedrijf heeft stilgelegen krijgt u een percentage van dat jaarbedrag uitgekeerd.

De verzekeraar weet dat de resultaten van uw bedrijf van jaar tot jaar kunnen wisselen. U kunt de verzekering uitbreiden met een ‘overdekking- en restitutieclausule''. Daarmee garandeert u een extra dekking tot maximaal 30 procent bovenop het verzekerd bedrag.

De verzekering geldt voor schade door brand, blikseminslag, ontploffing of een neerstortend vliegtuig. U kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor:

 • storm;
 • regen, hagel en sneeuw;
 • smeltwater;
 • een breuk in de waterleiding;
 • een (vracht)auto die uit de koers raakt en uw pand binnenrijdt;
 • schade door inbraak en vandalisme;
 • schade door olie, rook en roet;
 • schade door glasbreuk.

Ook gevaren als afpersing en beroving, schade door paarden of vee (of aan paarden of vee als u bijvoorbeeld een fokbedrijf hebt) en het omvallen van kranen, heistellingen en bomen zijn mee te verzekeren. Het is aan u om te beoordelen of dankzij dit soort risico's inderdaad uw hele bedrijf stil kan komen te liggen.

Ten slotte dit: oorlogsschade en de schade door grote natuurrampen, zoals een aardbeving of een plotseling uitbarstende vulkaan, kunt u niet verzekeren.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst