Slide background
Slide background
Slide background

Bedrijfsschadeverzekering

Als uw bedrijf komt stil te liggen door een brand, helpt de opstalverzekering u om het weer op te bouwen en de inventarisverzekering om alles terug te krijgen wat bij de brand verloren is gegaan. Maar hoe zit het met de omzet die u kwijt bent doordat u een tijdlang geen productie hebt kunnen draaien? Daarvoor kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.

Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gederåfde brutowinst in de påeriode dat uw bedrijf geen productie heeft kunnen draaien en in de periode dat uw bedrijf weer op gang komt.

Uiteraard is de uitkering van de verzekeraar met veel waarborgen omgeven. Bij het afsluiten van de polis wordt uw bedrijf helemaal doorgelicht. U zult goedgekeurde jaarcijfers moeten overleggen.

De gederfde brutowinst bestaat uit de vaste kosten plus de normale nettowinst. Die vaste kosten zijn onder andere:

 • huur en erfpacht;
 • te betalen rente;
 • personeelslasten;
 • honoraria van directie en commissarissen;
 • pensioenen en gratificaties;
 • afschrijvingen en onderhoudskosten;
 • verzekeringspremies;
 • contributies en abonnementen;
 • belastingen.

Dat zijn allemaal uitgaven die gewoon doorgaan, ook al ligt uw bedrijf stil. De som van al deze bedragen plus de nettowinst wordt uw verzekerd bedrag. U kunt ook uitgaan van de omzet minus de variabele kosten.

Als u met de verzekeraar een uitkeringstermijn afspreekt, neem die dan niet te krap. Ga ervan uit dat het lang kan duren voordat uw pand weer op orde is en alles weer normaal draait.

In het algemeen verzekert u een jaarbedrag. Al naar gelang de periode dat het bedrijf heeft stilgelegen krijgt u een percentage van dat jaarbedrag uitgekeerd.

De verzekeraar weet dat de resultaten van uw bedrijf van jaar tot jaar kunnen wisselen. U kunt de verzekering uitbreiden met een ‘overdekking- en restitutieclausule''. Daarmee garandeert u een extra dekking tot maximaal 30 procent bovenop het verzekerd bedrag.

De verzekering geldt voor schade door brand, blikseminslag, ontploffing of een neerstortend vliegtuig. U kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor:

 • storm;
 • regen, hagel en sneeuw;
 • smeltwater;
 • een breuk in de waterleiding;
 • een (vracht)auto die uit de koers raakt en uw pand binnenrijdt;
 • schade door inbraak en vandalisme;
 • schade door olie, rook en roet;
 • schade door glasbreuk.

Ook gevaren als afpersing en beroving, schade door paarden of vee (of aan paarden of vee als u bijvoorbeeld een fokbedrijf hebt) en het omvallen van kranen, heistellingen en bomen zijn mee te verzekeren. Het is aan u om te beoordelen of dankzij dit soort risico's inderdaad uw hele bedrijf stil kan komen te liggen.

Ten slotte dit: oorlogsschade en de schade door grote natuurrampen, zoals een aardbeving of een plotseling uitbarstende vulkaan, kunt u niet verzekeren.

Hier kunt u meer informatie aanvragen.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst