Slide background
Slide background
Slide background

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering moet u niet verwarren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Die laatste verzekering helpt u als iemand anders een claim tegen u indient omdat hij vindt dat u iets onrechtmatigs hebt gedaan. Personeel van uw bedrijf was bijvoorbeeld een vrachtje aan het lossen en heeft daarbij zijn heg beschadigd. De verzekering betaalt de claim en als er een rechtszaak uit voortvloeit, krijgt u hulp van een advocaat. De aansprakelijkheidsverzekering helpt u ook als een van uw werknemers op het werk gewond is geraakt. Die werknemer krijgt een schadevergoeding.

Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering heeft een breder bereik. Die verzekering helpt u als u juridische hulp nodig hebt bij conflicten. Dus niet alleen maar als iemand anders bij u een claim indient, maar vooral ook als u zélf een claim wilt indienen. Om maar een paar mogelijkheden te noemen:

Een klant blijft hardnekkig weigeren te betalen.
Een leverancier levert verkeerde of ondeugdelijke spullen en reageert niet op uw klachten.
De gemeente schiet maar niet op met de vergunning die u zo hard nodig hebt en is allang over de termijn heen waarbinnen ze volgens de wet een beslissing had moeten nemen.
Een van uw werknemers wordt betrapt op verduistering en op staande voet ontslagen. Hij vecht zijn ontslag aan. In die gevallen schakelt u de rechtsbijstandverzekering in.

Natuurlijk heeft een rechtsbijstandverzekering ook zijn beperkingen. Uw verzekeraar kan u niet helpen:

 • bij een strafzaak, bijvoorbeeld als uw bedrijf zich heeft beziggehouden met illegale lozingen;
 • voor de belastingrechter; voor dat soort procedures moet u een belastingadviseur inschakelen;
 • bij een procedure over schending van auteursrecht;
 • als het geschil te maken heeft met de juridische structuur van uw onderneming;
 • bij onenigheid met de overheid over de ontvangst of de besteding van subsidies.

Maar uw rechtsbijstandverzekeraar helpt u graag bij conflicten die wel onder de polis vallen. Veel mensen denken dat ze dan meteen voor de rechter moeten verschijnen. De meeste conflicten worden echter afgehandeld zonder dat er een rechter aan te pas komt. De advocaten van beide partijen treden in overleg en bereiken samen een compromis. Zo komt een zaak waarbij een afnemer weigert te betalen maar zelden voor de rechter. Meestal lukt het de advocaat de wanbetaler tot betaling te bewegen vóórdat de rechter eraan te pas komt. De wanbetaler weet immers maar al te goed dat hij bij een rechtszaak ook nog eens gerechtelijke kosten erbij krijgt.

Het is verstandig als u ook de polisvoorwaarden doorneemt voordat u een keus maakt. Eén verzekeraar kan net iets extra's bieden dat voor u van groot belang is. Soms kunt u tegen een iets hogere premie wat extra dekking inbouwen. En we hadden het over het verschil tussen een bedrijfsrechtsbijstandverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vaak krijgt u een aantrekkelijke korting op de premie als u die twee in combinatie afsluit.

Risico-Adviseur.nl kan u laten zien wat u voor een bedrijfsrechtsbijstandverzekering aan premie betaalt bij verschillende verzekeraars. We weten ook wat u betaalt voor de combinatie van bedrijfsrechtsbijstandverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Vraag direct een offerte voor een bedrijfsrechtsbijstandverzekering aan.

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Zoals het woord al zegt, is de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bedoeld voor vervoerders. Een vervoerder is in veel gevallen aansprakelijk voor de schade die de door hem vervoerde goederen oplopen. Er zijn internationale verdragen die de aansprakelijkheid beperken, maar toch kan de vervoerder soms aanzienlijke claims krijgen. Met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering kan hij zich tegen die claims verzekeren.

De verzekering dekt:

 • schade waarvoor u als vervoerder, binnen een bepaald gebied, aansprakelijk bent;
 • schade waarvoor u als vervoerder, binnen de duur van de verzekeringsovereenkomst, aansprakelijk bent;
 • vaak ook de kosten van rechtsbijstand.

Er zijn wel enige beperkingen:

 • Per schadegeval geldt een maximaal verzekerd bedrag. Dat bedrag ligt doorgaans tussen 1 en 2,5 miljoen euro.
 • De meeste verzekeringsmaatschappijen verzekeren de maximale prijs per kilo vervoerde goederen zoals die in het kader van de CMR-verdragen is vastgesteld.
 • De meeste polissen vergoeden maximaal twee tot vier keer de vrachtprijs als vertragingsschade.
 • Indien u (een gedeelte van) het vervoer uitbesteedt, moet de verzekeraar dat weten. Anders keert hij niet uit.

Opruimingskosten en bereddingskosten zijn beperkt meeverzekerd. Opruimingskosten zijn de kosten die u maakt als de goederen weggehaald moeten worden na een aanrijding of een brand. Bereddingskosten zijn de kosten die u maakt om te voorkomen dat de goederen beschadigd raken door een brand of een overstroming.

Eventuele eigendommen die uw personeel in het vervoermiddel bij zich heeft, zijn meestal ook meeverzekerd.
De verzekeraar dekt niet, of alleen tegen een hogere premie, de gevolgen van:

 • onvolkomenheden in de officiële documenten die uw mensen bij zich hebben
 • overtreding van de voorschriften;
 • inbeslagname of verbeurdverklaring;
 • boetes, afkoopsommen, gerechtelijke kosten, enz.;
 • geld en waardepapieren;
 • schade aan het vervoermiddel zelf;
 • opzet en grove schuld van de betrokken chauffeur.

Schade uit remboursement is slechts beperkt verzekerd.

Vraag direct een offerte voor een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering aan.

Construction All Risks verzekering

Construction All Risks verzekering

Er kan van alles misgaan bij een object dat wordt gebouwd of verbouwd. Met een CAR (Construction All Risks)-verzekering worden de financiële gevolgen gedekt van een schade aan het object.
Een CAR-verzekering wordt doorgaans afgesloten door iedereen die bij het project betrokken is.
Dus:

 • de opdrachtgever,
 • de hoofdaannemer en eventuele onderaannemers,
 • de architect,
 • de constructeurs en installateurs en eventueel
 • de bij het project betrokken adviseurs.

Een van hen (vaak de opdrachtgever) treedt tegenover de verzekeringsmaatschappij op als afsluiter van de verzekering (verzekeringnemer). Dat is de eerstaangewezen contactpersoon.
Het is niet verplicht om alle betrokken partijen te laten meedoen. In elk geval heeft iedereen die de polis heeft getekend, de bevoegdheid zelfstandig een schade te melden bij de verzekeraar. De verzekeraar mag de schade-uitkeringen rechtstreeks voldoen aan de schadelijdende partij.

De polis van de CAR-verzekering is onderverdeeld in verschillende rubrieken, elk met een vast nummer:

 1. Het Werk;
 2. Aansprakelijkheid;
 3. Bestaande eigendommen opdrachtgever;
 4. Hulpmaterialen;
 5. Eigendommen directie en personeel;
 6. Transport;
 7. Bedrijfsschade.

Rubriek 1: Het Werk
Onder deze rubriek valt het project zelf. Het kan gaan om nieuwbouw, herbouw of renovatie. Tijdens de bouwtermijn is de materiële schade aan het te bouwen object verzekerd. De oorzaak doet er daarbij niet toe. Ook de gevolgen van fouten tijdens de bouw zijn verzekerd. Een verzekering in deze rubriek is het enige vaste onderdeel van elke CAR-verzekering. Alle andere rubrieken zijn facultatief.

Rubriek 2: Aansprakelijkheid
Onder rubriek 2 is alle zaakschade en letselschade verzekerd waarvoor de verzekerde partijen aansprakelijk zijn. Uiteraard geldt dit alleen voor de schade die veroorzaakt is tijdens de bouwwerkzaamheden voor dit specifieke project in de directe omgeving van het bouwterrein.
De CAR-verzekering keert pas uit als de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken partij dat niet doet.

Rubriek 3: Bestaande eigendommen opdrachtgever
Deze rubriek is alleen van belang bij verbouwingen en renovaties en dekt de schade die tijdens de verbouwing wordt toegebracht aan dat deel van het pand dat intact had moeten blijven.

Rubriek 4: Hulpmaterialen
Onder deze rubriek valt de schade die tijdens het project wordt toegebracht aan de hulpmaterialen die bij de bouw worden gebruikt. Het gaat om damwanden, keten, loodsen, steigers, bekistingen, gereedschappen, machines en werktuigen. Werkmateriaal, zoals bulldozers en kranen, valt niet onder de dekking. Er bestaat wel een aparte werkmaterieelverzekering.

Rubriek 5: Eigendommen directie en personeel
Onder deze rubriek valt de schade aan de persoonlijke eigendommen van de mensen die bij de bouw betrokken zijn, als die worden gestolen of beschadigd. Schade aan auto''s is uitgesloten.

Rubriek 6: Transport
Onder deze rubriek valt de schade als gevolg van diefstal of beschadiging tijdens een transport.

Rubriek 7: Bedrijfsschade
Als het bouwproces wordt vertraagd, betekent dat meestal extra kosten, maar ook gemiste opbrengsten. Zolang het project nog niet klaar is, kan de opdrachtgever bijvoorbeeld nog geen huur vragen.

Vraag direct een construction all risks verzekering aan.

Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering

De milieuschadeverzekering biedt dekking als uw bedrijf ongewild bodemverontreiniging of waterverontreiniging veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een ondergrondse opslagtank die per ongeluk gaat lekken.
De verzekering dekt geen schade door luchtverontreiniging of schade aan personen.

De verzekering gaat uit van een verzekerd bedrag dat in overleg tussen het bedrijf en de verzekeraar wordt vastgesteld. Dat is meteen uw maximum. Tot dat maximum zijn de volgende kosten verzekerd:

 • expertisekosten;
 • bereddingskosten;
 • preventieve opruiming;
 • opruimen en afvoeren van asbest;
 • herstel van beschadigde bestrating en beplanting;
 • noodzakelijke kosten ten behoeve van sanering;
 • gevolgschade van de sanering;
 • herstel en vervanging van pijpen, leidingen en bekabeling.

Naast schade door luchtverontreiniging sluit de verzekering ook schade door duidelijke schuld en nalatigheid en schade door niet-opvolgen van de wettelijke voorschriften uit. Ook als de verontreiniging al bestond op het moment dat de polis werd afgesloten, kan de verzekering u niet helpen.

Vraag direct een offerte voor een milieuschadeverzekering aan.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Het gebeurt binnen het Nederlandse rechtsstelsel niet vaak, maar het is soms mogelijk de bestuurder van een rechtspersoon (vennootschap, coöperatie, vereniging of stichting) persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor de gevolgen van zijn falen. Normaliter treedt hij op namens zijn organisatie en is die organisatie aansprakelijk voor de gevolgen. Dat geldt echter niet als de bestuurder

 • zijn taak niet naar behoren heeft vervuld;
 • een verkeerde beslissing heeft genomen en geen maatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen;
 • zich niet aan wettelijke voorschriften heeft gehouden, bijvoorbeeld niet tijdig heeft gemeld dat zijn bedrijf de belasting niet op tijd kan betalen;
 • heeft bevorderd of toegestaan dat zijn organisatie een strafbaar feit heeft gepleegd.

De bestuurder kan aangesproken worden door zijn eigen organisatie wanneer die zich door hem benadeeld voelt. Hij kan ook worden aangesproken door een andere organisatie die een claim op hem heeft. Meestal begint die organisatie eerst een rechtszaak tegen de organisatie van de bestuurder, en pas als dat geen succes heeft tegen de bestuurder zelf. Ook de fiscus kan de bestuurder aanspreken of, als het een strafbaar feit betreft, het openbaar ministerie. Rechtszaken tegen een bestuurder zijn vaak moeizame en langdurige procedures.
Hoe het ook zij, een bestuurder van een organisatie loopt altijd een zeker risico. Hij kan aangesproken worden in zijn privévermogen en hij kan in uitzonderingsgevallen zelfs in de gevangenis belanden - als hij in zijn functie als bestuurder een strafbaar feit heeft gepleegd.
Om de bestuurder te beschermen tegen de gevolgen van verkeerde beslissingen kan een organisatie voor hem een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De verzekeraar vergoedt de kosten van rechtsbijstand en betaalt eventueel de schadeloosstelling die de bestuurder krijgt opgelegd of met hem wordt overeengekomen.
De verzekerde bedragen zijn een kwestie van onderhandelen tussen de bestuurders en de verzekeringsmaatschappij. Een directeur bij een beursgenoteerde onderneming is voor een hoger bedrag verzekerd dan de eigenaar van een winkel.
Een soortgelijke verzekering kan ook worden afgesloten voor de commissaris van een vennootschap.

In een aantal gevallen zal de verzekeraar niet helpen:

 • Uitgesloten zijn die gevallen dat de bestuurder bewust de wet heeft overtreden. Ook bij een strafzaak biedt de verzekeraar geen hulp.
 • Fouten die zijn begaan vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn uitgesloten.
 • Wanneer de bestuurder niet heeft gezorgd voor een adequaat pakket verzekeringen, is de schade die daaruit voortvloeit niet gedekt. Als hij geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, kan het bedrijf worden geconfronteerd met een grote schadeclaim, die het zelf moet betalen. Het kan dan proberen die schadeclaim te verhalen op de falende bestuurder. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zal de bestuurder nu niet helpen.
 • De polis is doorgaans overal ter wereld geldig, maar claims die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten, Canada of Australië zijn meestal uitdrukkelijk uitgesloten.

De polis wordt altijd afgesloten voor alle bestuurders samen, nooit voor maar één bestuurder.

Vraag direct een offerte voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering speciaal voor adviesbedrijven.
Soms hebt u als adviseur gewoon uw dag niet en brengt u een advies uit dat helemaal verkeerd uitpakt. Het bedrijf dat uw advies opvolgt, lijdt financiële schade en probeert die schade op u te verhalen. Het kan ook gebeuren dat het advies goed was, maar dat het bedrijf uw advies verkeerd heeft opgevolgd. Nu mag de rechter gaan uitzoeken wat u precies hebt geadviseerd en wat het bedrijf daarmee heeft gedaan. In die gevallen biedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkomst. Die zorgt voor een advocaat en betaalt, als dat moet, de schadeclaim.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er voor:

 • adviesbureaus;
 • accountants;
 • notarissen;
 • assurantietussenpersonen;
 • makelaars;
 • advocaten;
 • architecten en raadgevend ingenieursbureaus;
 • IT-bedrijven;
 • incassobureaus;
 • bestuurders en commissarissen;
 • artsen en anderen in de medische sector (ziekenhuizen bijvoorbeeld).

Let wel: het gaat hier om de schade door beroepsfouten, en dan uitsluitend de financiële schade. De schade aan personen en zaken is niet gedekt.

De schade die is ontstaan door fouten van uw medewerkers is uiteraard gedekt. Dat geldt ook voor fouten van mensen die u niet in dienst hebt, maar tijdelijk bij u zijn gedetacheerd.
De verzekeraars hanteren verschillende polisvoorwaarden, al naar gelang de beroepsgroep waartoe u behoort. Het verkeerde advies dat u hebt gegeven, moet uiteraard wel liggen op uw eigen terrein. Als een architect een bouwkundig advies heeft verstrekt dat verkeerd uitpakt, kan hij een beroep doen op zijn verzekeraar. Een makelaar die hetzelfde doet, krijgt geen hulp. Bouwkundige adviezen zijn namelijk zijn terrein niet.
Als u de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeraars vergelijkt, zijn hier wat punten waar u op kunt letten:

 • Wat is het maximale bedrag dat de verzekeraar uitkeert?
 • Als u uw praktijk overdraagt aan iemand anders, blijft de verzekering dan geldig?
 • Helpt de verzekeraar u ook als het gaat om een fout die u maakte vóór u de verzekering afsloot?
 • Hoe staat het met de aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of vermissing van documenten?
 • Als u een vestiging in het buitenland hebt: is die wel meeverzekerd?

Als een risico niet gedekt is, kunt u het vaak tegen een hogere premie alsnog meeverzekeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor die buitenlandse vestiging. Als die vestiging niet meeverzekerd is in de standaardpolis, kunt u daarvoor meestal wel een aanvullende verzekering afsluiten.
Bij de meeste verzekeraars kunt u de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten in combinatie met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of een bedrijfsrechtsbijstandverzekering. Dat levert een aantrekkelijke korting op de premie op. Sommige verzekeraars bieden de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zelfs uitsluitend aan in combinatie met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Risico-Adviseur.nl kan u laten zien wat u voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan premie betaalt bij verschillende verzekeraars, al dan niet in combinatie met een andere verzekering.

Vraag direct een offerte voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering helpt u als iemand anders een claim tegen u indient omdat u zijn spullen beschadigd hebt. De verzekering betaalt de claim en helpt u eventueel met de rechtszaak als de schuldvraag niet zo duidelijk ligt.
Er bestaat een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De AVB helpt u bijvoorbeeld in situaties als de volgende.

 • Een van de werknemers komt met zijn hand klem te zitten in een machine en stelt het bedrijf aansprakelijk omdat de veiligheidsvoorschriften niet duidelijk genoeg zouden zijn.
 • U hebt een installatiebedrijf. Een van uw werknemers vergeet na de controle van een cv-ketel alles weer goed vast te draaien, zodat de zolder blank komt te staan.
 • Uw heftruckchauffeur ziet bij zijn manoeuvres de geparkeerde fiets van een bezoeker over het hoofd.
 • U hebt een bouwbedrijf. Uw werknemers lossen een partij stenen. Daarbij beschadigen ze per ongeluk een voorbijrijdende auto.

Een paar zaken worden door de meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen nadrukkelijk uitgesloten. De belangrijkste zijn milieuschade en de schade die uw product(en) veroorzaken. Bij sommige verzekeraars kunt u de productaansprakelijkheid ook meeverzekeren. Uiteraard betaalt u dan wel een hogere premie. Voor milieuschade bestaat een aparte milieuschadeverzekering.

Wie vallen er allemaal onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Dat zijn:

 • de onderneming
 • de ondernemer;
 • de werknemers;
 • eventuele meewerkende familieleden;
 • vaak ook bestuurders en commissarissen;
 • als u dat wilt: ook de personeelsvereniging en het pensioenfonds.

Als de personeelsvereniging of het pensioenfonds zelf rechtspersoonlijkheid hebben (en dat hebben ze bijna altijd), mogen ze ook een eigen AVB afsluiten. Het is echter goedkoper als ze ‘meeliften'' met de AVB van het bedrijf.

De manier waarop u premie betaalt, gaat misschien wat anders dan u gewend bent. Aan het begin van elk verzekeringsjaar vraagt uw verzekeraar u om een opgaaf van de geschatte omzet en de geschatte loonsom. Op basis van die gegevens betaalt u een voorschotpremie. Na afsluiting van het boekjaar krijgt u een naverrekeningsformulier, waarop u de werkelijk behaalde omzet en werkelijk betaalde loonsom kunt invullen. Dan stelt de verzekeraar de definitieve premie vast. U moet bijbetalen of u krijgt een deel van de premie terug.

Natuurlijk betekent dit niet dat u de premies van de verschillende verzekeraars niet kunt vergelijken. Als u ons uw geschatte omzet en geschatte loonsom geeft, kan offertedesk.com voor u uitrekenen welke premie daarbij hoort bij verschillende verzekeraars. Uw gegevens worden discreet behandeld. Niemand krijgt ze ooit te zien.

Vraag direct een offerte voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst