Slide background
Slide background
Slide background

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Het gebeurt binnen het Nederlandse rechtsstelsel niet vaak, maar het is soms mogelijk de bestuurder van een rechtspersoon (vennootschap, coöperatie, vereniging of stichting) persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor de gevolgen van zijn falen. Normaliter treedt hij op namens zijn organisatie en is die organisatie aansprakelijk voor de gevolgen. Dat geldt echter niet als de bestuurder

  • zijn taak niet naar behoren heeft vervuld;
  • een verkeerde beslissing heeft genomen en geen maatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen;
  • zich niet aan wettelijke voorschriften heeft gehouden, bijvoorbeeld niet tijdig heeft gemeld dat zijn bedrijf de belasting niet op tijd kan betalen;
  • heeft bevorderd of toegestaan dat zijn organisatie een strafbaar feit heeft gepleegd.

De bestuurder kan aangesproken worden door zijn eigen organisatie wanneer die zich door hem benadeeld voelt. Hij kan ook worden aangesproken door een andere organisatie die een claim op hem heeft. Meestal begint die organisatie eerst een rechtszaak tegen de organisatie van de bestuurder, en pas als dat geen succes heeft tegen de bestuurder zelf. Ook de fiscus kan de bestuurder aanspreken of, als het een strafbaar feit betreft, het openbaar ministerie. Rechtszaken tegen een bestuurder zijn vaak moeizame en langdurige procedures.
Hoe het ook zij, een bestuurder van een organisatie loopt altijd een zeker risico. Hij kan aangesproken worden in zijn privévermogen en hij kan in uitzonderingsgevallen zelfs in de gevangenis belanden - als hij in zijn functie als bestuurder een strafbaar feit heeft gepleegd.
Om de bestuurder te beschermen tegen de gevolgen van verkeerde beslissingen kan een organisatie voor hem een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De verzekeraar vergoedt de kosten van rechtsbijstand en betaalt eventueel de schadeloosstelling die de bestuurder krijgt opgelegd of met hem wordt overeengekomen.
De verzekerde bedragen zijn een kwestie van onderhandelen tussen de bestuurders en de verzekeringsmaatschappij. Een directeur bij een beursgenoteerde onderneming is voor een hoger bedrag verzekerd dan de eigenaar van een winkel.
Een soortgelijke verzekering kan ook worden afgesloten voor de commissaris van een vennootschap.

In een aantal gevallen zal de verzekeraar niet helpen:

  • Uitgesloten zijn die gevallen dat de bestuurder bewust de wet heeft overtreden. Ook bij een strafzaak biedt de verzekeraar geen hulp.
  • Fouten die zijn begaan vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn uitgesloten.
  • Wanneer de bestuurder niet heeft gezorgd voor een adequaat pakket verzekeringen, is de schade die daaruit voortvloeit niet gedekt. Als hij geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, kan het bedrijf worden geconfronteerd met een grote schadeclaim, die het zelf moet betalen. Het kan dan proberen die schadeclaim te verhalen op de falende bestuurder. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zal de bestuurder nu niet helpen.
  • De polis is doorgaans overal ter wereld geldig, maar claims die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten, Canada of Australië zijn meestal uitdrukkelijk uitgesloten.

De polis wordt altijd afgesloten voor alle bestuurders samen, nooit voor maar één bestuurder.

Vraag direct een offerte voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst