Slide background
Slide background
Slide background

Montageverzekering

Montageverzekering

Als u machines bouwt, is het een kleine ramp als een machine verloren gaat vóórdat u hem kunt leveren. Er zitten al heel wat uren en materiaal in en u krijgt er nu niets voor terug. Met een montageverzekering kunt u dit risico afdekken. De verzekering loopt vanaf het moment dat u begint te bouwen tot het moment van levering aan de afnemer.

Het gebeurt vaak dat de leverancier en de afnemer samen de verzekering afsluiten. De afnemer heeft net zo veel belang bij tijdige levering van een goede machine als de leverancier. Meestal is de leverancier/fabrikant echter de officiële verzekeringnemer.

Verzekerd is verloren gaan van de machine of schade door:

 • brand;
 • blikseminslag;
 • inbraak;
 • aardverschuiving;
 • ontploffing;
 • overstroming;
 • diefstal en vermissing van montage- en uitrustingsstukken. Overigens dekt niet iedere verzekeraar dit laatste.

Kleine beschadigingen als krassen zijn niet meeverzekerd. De verzekeraar geeft ook geen compensatie voor een te late levering en al evenmin als de machine niet aan de specificaties blijkt te voldoen.

Meestal kent de verzekering een eigen risico.

Vraag direct een offerte voor een montageverzekering aan.

Kredietverzekering

Kredietverzekering

Veel bedrijven hebben nog grote sommen geld tegoed van debiteuren. Gemiddeld bedraagt de post ‘debiteuren' 40 procent van de activa. Er is een groot risico dat een debiteur niet kan betalen. Voor sommige bedrijven is het heel gewoon als vijf tot tien procent van het bedrag dat aan vorderingen uitstaat, oninbaar is.

Met een kredietverzekering dekt u het risico dat u geen of een onvolledige betaling ontvangt van een debiteur die insolvent is. Als u schrijft (in gesproken taal komt het woord niet voor) dat iemand insolvent is, bedoelt u dat hij krap bij kas zit, maar voor de verzekeraar is iemand pas insolvent als hij failliet is of in surseance van betaling verkeert.
Iemand is ‘vermoedelijk insolvent' als hij zes maanden na de vervaldag van de factuur nog niet betaald heeft.

Wanneer de debiteur insolvent of vermoedelijk insolvent is, betaalt de kredietverzekering zijn rekening. In het eerste geval doorgaans meteen, in het tweede geval op het moment dat de vermoedelijke insolventie vaststaat.

Daarnaast kan de kredietverzekeraar als incassobureau optreden. Als een debiteur na enige tijd (bijvoorbeeld 90 dagen) nog niet betaald heeft, draagt u de vordering aan de verzekeraar over. Die betaalt de rekening en verhaalt vervolgens alle kosten op de debiteur. U spreekt van tevoren met de verzekeraar af om welk bedrag het minimaal moet gaan.

De verzekeraar helpt u zowel met vorderingen in het binnenland als vorderingen in het buitenland. Als u handeldrijft met België loopt u dezelfde risico's als in Nederland. Maar er zijn ook andere landen:

 • U levert aan iemand in een land dat geen deviezen heeft.
 • In het land waar uw debiteur woont breekt een burgeroorlog uit.
 • Het land waarnaar u levert, raakt in oorlog met een buurland.
 • Er vindt een aardbeving plaats waardoor de vestigingsplaats van uw afnemer in puin komt te liggen.

Dit soort ‘politieke risico's' is niet verzekerd. Ook valutarisico's (een plotselinge scherpe daling van de koers van de nationale munt tegenover de euro) zijn niet gedekt.
Verder zal de verzekeraar niet uitkeren als de debiteur de vordering betwist. Zodra onomstotelijk vaststaat dat de debiteur moet betalen, valt de vordering weer onder de verzekering.

De premie wordt vastgesteld aan de hand van:

 • de spreiding van de debiteuren;
 • de activiteiten van uw bedrijf en de branche waarin het opereert;
 • uw leverings- en betalingsvoorwaarden;
 • uw schadeverleden;
 • uw omzet;
 • het percentage van de vorderingen dat u gedekt wilt zien.

Het eigen risico bedraagt doorgaans 25 procent van de verzekerde omzet. In overleg met de verzekeraar kunt u een ander percentage afspreken.

Een kredietverzekering is dus voor een groot deel maatwerk. Offertedesk.com kan voor u een offerte aanvragen bij verschillende verzekeraars.

Vraag direct een offerte voor een kredietverzekering aan.

Garantieverzekering

Iedere leverancier van technische apparatuur verplicht zich in zijn leveringsvoorwaarden goed werk af te leveren. Vaak geeft hij de garantie dat zijn product een bepaalde tijd meegaat. Toch gaat het in de praktijk wel eens mis. Om de gevolgen van zijn misstappen te beperken kan hij een garantieverzekering afsluiten. Die heet zo omdat de verzekering ervoor zorgt dat de leverancier zijn garantiebelofte kan nakomen.

De verzekeraar vergoedt de materiële schade waarvoor de leverancier verantwoordelijk is. Bedrijfsschade en gevolgschade zijn uitgesloten. Het kan hier gaan om:

 • constructiefouten;
 • materiaalfouten;
 • gietfouten;
 • berekeningsfouten;
 • montagefouten.

De verzekering loopt gelijk op met de garantietermijn (die is meestal 6 of 12 maanden). Verlenging van de termijn is in sommige gevallen mogelijk.

Vraag direct een offerte voor een garantieverzekering aan.

Aanvraag Verzekering

Een initiatief van:

Diepenhorst